ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਕਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਰੀ ਖੇਤਰ ਵਚਿ ਮੁਹਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 1976 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਯ 28 ਤਹਤਿ

ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|ਪਵਸਸਬ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹ’ਣ ਤ’ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾਂਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਲੋਕ ਨਰਿਮਾਣ, ਜਨ ਸਹਿਤ ਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਇਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ|ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਐਕਟ ਵੱਿਚ ਪਰਭਾਸ਼ਤਿ ਹੇਠ ਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨਯ –

  • ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ|
  • ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਫੈਸਲਿਟੀ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਆਿਰ ਕਰਨੀ, ਜ ਕ ਿਇਕ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਚਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋ ਜਆਿਦਾ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਚਿ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ|ਸ
  • ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਫੈਸੀਲਟੀ ਮੁਹਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਚਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾਸk
  • ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਫੈਸੀਲਟੀ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਏਰੀਏ ਵਚਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕ ਿਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਪਬਲਕਿ ਸਹਤਿ ਵਭਾਗ ਵਲੋ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੋਪਆਿ ਗਆਿ ਹੈਸ
  • ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਮੁਡ਼ਲੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾਸ
  • ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਚਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਰਖਰਖਾਵ ਲਈ ਰਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਯਿਮ ਬਣਵਾਊਣਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨ ਸਬੰਧੀਸ
  • ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਕ, ਇਤਫਾਕਆਿ ਜਾਂ ਨਤੀਜਾਜਨਕ ਕੰਮ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰ੍ਹਾਏ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾਸ
  • ਅਜਹੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ 40 ਸਾਲK d/ ti{d d’okB eJh sok dh tvhnK ghD tkb/ gkDh ns/ ;hto/I ;ehwK fit/A tobv p?Ae tb’ czvv ;ehwK, nopB foB{nb gq’i?eN, j[ve’ gq’i?eN nkfd ;ehwK bkr{ eotkfJnk rJhnK jB, w’i{dk p’ov tb’ eJh ;ehwK fit/ fe JNNURM, UIDSSMT, PIDB, JICA, River Action Plan, Urban Mission, nkfd ;ehwK bkr{ eotkfJnk ik ojhnK jB.